Informacije o održanoj XII ECPD Međunarodnoj specijalističkoj školi „Savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti”

 

XII ECPD MEÐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I
REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI
SA GLAVNOM TEMOM

MASOVNI TRAUMATIZAM (PANDEMIJA COVID-19)
I BOLESTI ZAVISNOSTI

(Beograd, 25 -27. jun 2021. godine)

 

 


XII ECPD Međunarodna specijalistička škola „Savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti” održana je od 25 do 27. juna 2021. godine u Skupštini grada Beograda.

Školu su uvodnim izlaganjima otvorili Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Direktor Škole, savetnica predsednice Vlade Republike Srbije za implementaciju Agende 2030 UN i profesor ECPD Univerziteta za mir UN i Prof. dr Zoran Zoričić, Ko-direktor Škole, Direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti, Predsednik Hrvatskog saveza KLA, Zagreb. Predavanja je održala i grupa istaknutih eksperata iz ove oblasti.

ECPD Univerzitet za mir UN je realizovao ovu Školu u okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih nauka. Cilj Škole je da polaznike − lekare, pedagoge, psihologe, pravnike, socijalne radnike i druge stručnjake, upozna sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, lečenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti.

Ova specijalistička Škola se bavila izuzetno važnom temom, budući da bolesti zavisnosti pripadaju grupi najčešćih bolesti savremenog čoveka. Podaci ukazuju na njihovu široku rasprostranjenost u opštoj populaciji, koja u nekim sredinama ima epidemijske razmere. Bolesti zavisnosti direktno ili indirektno utiču na sve faze životnog ciklusa pojedinaca i porodice, onemogućavajući puno funkcionisanje čoveka u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i socijalnoj sferi, ali i društvo u celini snosi brojne posledice zbog zloupotrebe i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.

Glavne teme ovogodišnje Škole su bile:

   Multisektorski pristup i decentralizacija u oblasti politika droga u Republici Srbiji

   Javnozdravstveni aspekti bolesti zavisnosti

             Uticaj Pandemije COVID-19 na upotrebu PAS

   Funkcionisanje sistema zaštite mentalnog zdravlja tokom COVID krize

   On-line intervencije za vreme COVID-19

   Adiktologija nakon iskustva pandemije COVID-19

   Ličnost zavisnika - socijalnopatološki aspekti

   Supstituciona terapija – uloga Buprenorfina u socijalizaciji osoba zavisnih od heroina

             Sistemi podrške usmereni prema oporavku - uloga organizacija civilnog društva u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite

   Bolesti zavisnosti - društvena reakcija kroz krivično pravni sistem: da li kažnjavamo ili pomažemo, i druge teme.

Škola je međunarodno i nacionalno akreditovana. Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja tokom rada Škole, polaznici su dobili međunarodno validan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

PRESS SLUŽBA ECPD

 

STUDIES

Announcement

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes